2008-2009 Αίτηση για να σταματήσουν οι πατέντες λογισμικού στην Ευρώπη

Εισαγωγή

Η αίτησή μας έχει ως στόχο να ενοποιήσει τις φωνές των ενδιαφερομένων Ευρωπαίων, ενώσεων και εταιρειών, και να καλέσει τους πολιτικούς της Ευρώπης να σταματήσουν τις πατέντες για το λογισμικό με νομοθετικές διευκρινίσεις.

Το σύστημα πατεντών χρησιμοποιοείται καταχρηστικά για τον περιορισμό του ανταγωνισμού για το οικονομικό όφελος των λίγων, αλλά αποτυγχάνει να προωθήσει την καινοτομία. Το περιβάλλον της αγοράς λογισμικού λειτουργεί καλύτερα όταν δεν υπάρχουν καθόλου πατέντες για το λογισμικό. Ο υγιής ανταγωνισμός αναγκάζει τους φορείς της αγοράς να καινοτομούν.

Οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων εξακολουθούν να δέχονται, σε πολλές περιπτώσεις, την ισχύ των πατεντών λογισμικού που χορηγούνται από τα εθνικά γραφεία πατεντών και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), που υπερβαίνει το δημοκρατικό έλεγχο. Όχι μόνο συνεχίζουν να τις χορηγούν, αλλα ασκούν και πίεση υπέρ αυτών. Παρά την παρούσα έντονη κρίση του συστήματος πατεντών, είναι ανίκανα να μεταρρυθμίσουν και θέτουν σε κίνδυνο πάρα πολλές Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με την ήπια πολιτική χορήγησής τους.

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε να υποστηρίζει περισσότερο τα συμφέροντα των μεγάλων διεθνών ομίλων παρά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρώπη - οι οποίες είναι σημαντική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τελικά την οδηγία για τις πατέντες λογισμικού, αλλά δεν έχει δικαίωμα να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Σκέψεις

Μελέτες

Ένας μεγάλος αριθμός σοβαρών επιστημονικών και οικονομικών μελετών δικαιολογούν τον αποκλεισμό των πατεντών λογισμικού.

Πνευματικά δικαιώματα για λογισμικό, αλλά όχι πατέντες

Οι δημιουργοί λογισμικού ήδη προστατεύονται από τους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων, που επιτρέπουν σε άλλους να καινοτομούν στον ίδιο χώρο δημιουργώντας υγιή ανταγωνισμό, αλλά η προστασία αυτή υπονομεύεται από τις πατέντες λογισμικού. Παραείναι εύκολο να παραβιάσει κανείς πατέντες λογισμικού δίχως να γνωρίζει πως κάνει ουδεμία παραβίαση. Οι εταιρίες λογισμικού δε χρησιμοποιούν και δεν χρειάζονται το σύστημα των πατεντών για να καινοτομήσουν. Πρέπει να έχουν προστασία έναντι των ιδιοκτητών των αμφιβόλως χορηγηθεισών πατεντών.

Μηνύσεις αντί για καινοτομία

Οι πατέντες λογισμικού έχουν χάσει τον θεμιτό τους σκοπό. Οι πατέντες πάνω στο λογισμικό ευνοούν τις εκδικάσεις αντί για την καινοτομία, κάνοντας τη δημοκρατική τους δικαιολόγηση άκυρη. Αναγκάζουν τους παραγωγούς λογισμικού να δαπανήσουν χρόνο και χρήμα στη γραφειοκρατία, σε αγωγές και στην παράκαμψη ισχυρισμών με αμφίβολες αξιώσεις πάνω σε λογισμικό. Χρόνο και χρήμα που διαφορετικά θα δαπανούσαν για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Οι κάτοχοι των πατεντών λογισμικού, που μερικές φορές δεν παράγουν λογισμικό οι ίδιοι, αποκτούν στη διάθεσή τους μέσα ώστε να ασκήσουν αθέμιτο έλεγχο στην αγορά.

Αμερικανικά λάθη

Στις Η.Π.Α. κάθε χρόνο υπάρχουν εκδικάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις πατέντες λογισμικού, και όχι μόνο για τις εταιρίες λογισμικού, αλλά και για άλλες εταιρίες απλά και μόνο επειδή έχουν μια ιστοσελίδα (αυτό επίσης έχει ξεκινήσει να συμβαίνει και στην Ευρώπη). Αυτό το λάθος πρέπει να αποφευχθεί στην Ευρώπη.

Προτρέπουμε τους νομοθέτες μας

  • να περάσουν εθνικές νομικές διευκρινίσεις για το δίκαιο ευρεσιτεχνίας για να αποκλείσουν οποιοδήποτε πατέντα λογισμικού,
  • να ακυρώσουν όλους τους εγκεκριμένους ισχυρισμούς για πατέντες που μπορεί να παραβιάζονται από λογισμικό το οποίο τρέχει σε προγραμματιζόμενες συσκευές,
  • επίσης να αγωνιστούν για τη διάδοση των εν λόγω κανόνων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.